Kişisel Verilerin Korunması

Avrasya Gaz A.Ş (Avrasya) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

Avrasya olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme Amaçları

Avrasya olarak, veri sorumlusu sıfatı ile her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Avrasya’nın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir.

Avrasya, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Avrasya, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4. Kanun”un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Avrasya ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir: 

  1. a) Kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
  2. b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
  3. c) Yurt içinde kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
  4. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
  5. e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  6. f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  8. h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma. 

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvan : Avrasya Gaz A.Ş

Mersis no : 0-1050-4397-9600015

E-mail adresi : info@avrasyagaz.com.tr

Posta adresi : Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi
No:8, 1 Nolu Kule Kat:15 34771 Ümraniye-İstanbul TÜRKİYE
T: +90 216 380 98 10 F: +90 216 380 98 15